جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی

گردشگری سلامت روند معروفی که طی سالهای اخیر تحت عنوان جهانگردی پزشکی و گردشگری سلامت و درمانی، به وجودآمده است، شهروندان بسیاری از کشورها را به منظور بهرهگیری از تخصصهای پیشرفته در مرکزهای پزشکی،روانه ایران کرده است. طی این روند، شهروندان…